Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/6/2009

Treść

Szczawnica, dnia 04.08.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/6/2009


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 04.08.2009r. na wniosek Pani Anny Szołtysik,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu turystycznego "OSADA W DOLINIE” ".

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Miasta i Gminy Szczawnica oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami sprawy można się zapoznać w referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 pok. Nr 16, w godzinach jego urzędowania
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Powiatowym oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 


Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. Strony wg odrębnego wykazu
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
4. Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
5. a/a

M.J/G.J