Przejdź do stopki

NPOŚ 7624/1/2009

Treść

Szczawnica, dnia 07.07.2009r.

Znak : NPOŚ 7624/1/2009

 

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 63 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. –
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm).

p o s t a n a w i a m

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na : „Budowie wodociągu wraz z przyłączami do budynków
w miejscowości Szlachtowa i Jaworki na działkach :

SZLACHTOWA
311/2, 313/2, 313/4, 607, 228/3, 474, 568/4, 350/3, 251/2, 611, 193, 264/2, 620/22, 317/2, 292/4, 344, 323/2, 278, 307, 614/4, 614/6, 256/2, 256/3, 640, 345/4, 646/1, 362/3, 362/6, 305, 224/4, 343/1, 191, 313/3, 311/1, 252, 254, 680/4, 680/5, 680/6, 680/7, 680/8, 680/9, 562, 568/9, 614/5, 222/1, 222/5, 222/8, 227/2, 292/1, 292/3, 650/2, 650/8, 376, 370/2, 646/6, 568/8, 568/10, 566/3, 566/4, 375, 349/2, 505/3, 479/1, 658/11, 566/2, 275/1, 246, 377/1, 352, 377/3, 381/3, 272/1, 620/14, 658/13, 641/1, 641/2, 309, 283/2, 248/2, 284/2, 658/15, 359/3, 501, 274/1, 247/1, 317/1, 326, 327, 329, 328, 606, 621/2, 272/2, 275/3, 303, 379, 249, 645/2, 248, 273, 645/1, 229/2, 345/2, 505/5, 31/3, 568/5, 285/3, 620/21, 628, 279, 280, 308, 218/2, 561/4, 488/1, 237, 229/5, 266, 267/2, 229/6, 229/4, 426/3, 643, 624/2, 620/6, 620/12, 348/2, 369, 349/1, 219/1, 620/5, 271/2, 504, 475/3, 475/4, 297, 298/1, 652, 321, 339/1, 338, 620/3, 620/4, 620/2, 281/2, 230/7, 230/8, 230/1, 463/5, 210, 304, 247/2, 274/4, 427/4, 360/3, 377/4, 274/3, 264/1, 31/5, 295/3, 306, 173/3, 173/1, 173/2, 293, 608, 296/2, 32, 654, 218/1, 414, 362/2, 621/6, 620/28, 620/29, 620/30, 618/4, 618/6, 681/1, 681/2, 681/3, 681/4, 222/3, 271/1, 646/5, 362/5, 350/1, 362/4, 427/3, 340, 230/6, 287, 341/2, 288, 233, 224/2, 505/1, 381/1, 226/2, 647/6, 647/5, 282, 650/4, 331, 477, 486, 487, 635, 612, 227/3, 276, 230/3, 620/11, 295/4, 227/1, 227/4, 227/6, 346, 532, 481, 532/3, 360/2, 360/4, 378, 360/7, 354/1, 354/2, 476, 324, 657/1, 320, 620/10, 624/6, 620/24, 605/3, 230/4, 220/8, 220/7, 318, 294/1, 294/2, 644/2, 620/13, 332, 302, 265/1, 265/2, 339/2, 657/2, 488/4, 488/5, 488/3, 345/3, 648/2, 648/4, 648/1,
225, 299, 298/2, 614/2, 647/7, 602/2, 602/3, 602/9, 602/6, 602/8, 569, 564/2, 564/1, 296/1,
285/2, 234/3, 602/1, 639, 360/6, 270 , 653, 234/2, 31/4, 609, 213, 220/6, 624/4, 620/8, 620/23, 105, 203, 211, 221, 260/3, 268, 286, 301, 312, 316, 323/1, 325, 334/2, 342/2, 345/1, 345/5, 345/6, 342/1, 473, 565, 570, 601, 289, 465, 430, 426/4, 429, 357, 421/1, 421/3, 478, 485, 614/1, 620/27, 621/1, 624/7, 625/2, 620/20, 620/17, 649, 620/19, 620/7, 655, 659/1, 223,


648/3, 220/2, 281/1, 220/9, 505/2, 220/1, 650/10, 650/5, 650/9, 651, 610/1, 257, 219/2, 258, 228/13, 228/11, 228/16, 637, 214, 217/2, 370/1, 568/2, 380, 256/6, 358, 470, 230/5,

JAWORKI
253, 198/4, 246/1, 245, 203/3, 198/5, 142/1, 142/6, 76/2, 248, 226/11, 226/12, 319/1, 78/1, 177/1, 173, 203/4, 241/11, 249/1, 249/2, 259/1, 665, 667, 174/4, 79/2, 195, 59/4, 189/1, 100/16, 100/7, 100/10, 111/5, 111/2, 111/4, 111/3, 100/13, 100/14, 201, 250/4, 56/4, 56/3, 59/6, 59/3, 58, 260/2, 260/3, 109, 217/1, 117, 250/1, 100/12, 257, 259/2, 202/2, 57, 85, 101,103, 5/7, 33/2, 156, 163/2, 155, 97, 98/1, 99/3, 99/2, 100/17, 164, 104/3, 166, 100/18, 192/1, 88, 179/1, 179/2, 321/5, 217/5, 116/1, 181/2, 102/1, 135, 250/3, 102/2, 180, 178, 258, 168, 160, 127, 244, 247, 158, 197, 662, 678, 664, 306, 33/3, 196, 174/3, 174/6, 217/4, 226/5, 226/6, 242/3, 242/4, 77, 226/7, 226/10, 126, 110/2, 110/1, 203/2, 75/4, 75/5, 193, 314/2, 5/5, 5/6, 61/1, 80, 105/1, 105/2, 105/5, 94, 119/1, 120, 121, 122/6, 124/3, 140, 188, 190, 172, 167,165, 161/1, 161/2, 212, 213, 214, 311, 204, 239/1, 243, 256, 60, 310, 98/2, 96/2, 96/1, 93/3, 177/2, 79/4, 132, 78/2, 118/1, 118/3, 226/13, 59/5, 64/2, 62, 71, 72, 74, 75/2, 75/6, 79/6, 79/8, 79/9, 81/1, 81/3, 107/1, 198/1, 111/1, 87/2, 87/1, 119/2, 104/2, 122/3,125/3, 126/3, 127/3, 128/3, 241/7, 241/5, 129/3, 130/3, 131/3, 131, 130, 128/2, 129/4, 194, 236/1, 241/15, 233/4, 113, 114, 115, 254, 261/2, 262/2, 262/6, 262/5, 261/1, 263/5, 260/5, 314/1, 142/7, 5/2, 233/1, 233/3, 315/1, 315/3 316/1, 315/2, 79/5, 54/2, 81/2, 84/1, 84/2, 215, 112/1, 108

Czarna Woda
53/1, 53/2, 62, 63/1, 64/2, 64/5, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 75/7, 76/7, 76/12, 76/13, 76/14 76/15, 76/16, 78/4, 78/5, 78/7, 79/2, 79/4, 80, 82/2, 82/4, 82/5, 82/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/13, 99/2, 99/3, 100, 103,

Biała Woda
77, 78, 90/1, 90/2, 91, 92, 94,95”

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 19.02.2009r. „ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo-Projektowa, 31 – 147 Kraków, ul. Długa 17, zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki wymienione w art. 74 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt. 63 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z póź. zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który postanowieniem przekazał wniosek do Starosty Nowotarskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Starosta Nowotarski postanowieniem z dnia 17.06.2009r., znak: OŚ – 7633/51/2009 opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną nr 20/09 z dnia 18.06.2009r.
znak : PSSE.NNZ.420 – 185 – 1/09 opowiedział się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestycja przebiegać będzie wzdłuż dróg gminnych oraz drogi powiatowej na działkach stanowiących obręb Szlachtowej, Jaworek, Białej Wody i Czarnej Wody. Przejścia pod potokami: Sielskim, Grajcarek, Czarna Woda i Biała Woda oraz ciekami wodnymi bez nazwy wykonane zostaną przewiertem w rurach ochronnych stalowych.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami o długości 25 km. Ilość przyłączy wynosić będzie ok. 350. Zapotrzebowanie średnio dobowe na wodę wynosi 134,4 m3 /d, natomiast maksymalnie godzinowe 12,16 m 3/h.
Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty zawierające informacje o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z których wynika, że obiekty i urządzenia zaprojektowane zostały w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i wód podziemnych, system wodociągowy nie będzie wywierał szkodliwego wpływu na środowisko, zdrowie i warunki życia mieszkańców oraz w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Małe Pieniny (PLH 120025) – nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

Otrzymują :
1. „ARPIT” Spółdzielnia Pracy Usługowo-Projektowa
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
3. Tablice ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
4. a/a


M.J./G.J.