Przejdź do stopki

Wydawanie zezwolenia na krajowy przewóz osób – przewozy regularne

Treść

 
Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek przedsiębiorcy Wniosek (31.00 Kb) z określeniem okresu na jaki zezwolenie ma być udzielone,
  2. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  3. Rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii regularnej podaną w kilometrach i odległościach między przystankami,
  4. Mapę z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami,
  5. Zasady korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządcami,
  6. Taryfę i cennik z zasadami zmian stawek,
  7. Oświadczenie o wywieszeniu rozkładu jazdy,
  8. Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdami,
  9. Kopia aktualnego zaświadczenia z badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu,
  10. Wykaz pojazdów przewidzianych do obsługi linii oraz liczbę miejsc.


Opłaty:
Opłata za zezwolenie w zależności od okresu ważności zezwolenia (na obszar jednej gminy)
- do 1 roku – 100 zł
- do 2 lat     - 150 zł
- do 3 lat     - 200 zł
- do 4 lat     - 250 zł
- do 5 lat     - 300 zł
W kasie Urzędu Miasta - parter od poniedziałku do piątku od godz 8.00 do 14.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miasta Szczawnica -  Referat Spraw Społecznych
Nr pokoju: 06 parter
Nr telefonu: ( 018) 2622203 wew.27

Godziny Urzędowania:
 poniedziałek : od godz. 9.00 do godz. 17.00
 wtorek, środa, czwartek,  piątek : od godz.7.30 do godz. 15.30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczawnica
*Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

- za odwołanie - 5,00 zł,
- za każdy załącznik - 0,50 zł.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 159 poz. 1664)

Uwagi:
Zgodnie z art.21 zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat.
Zgodnie z art. 24.
1. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

1)  oznaczenia przedsiębiorcy,
2)  siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

1)  przebiegu linii regularnej,   

3. Zezwolenie wygasa w razie:

1)  zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6,
2)  upływu terminu określonego w zezwoleniu,
3)  wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1.

4. Zezwolenie cofa się w razie:

1)  cofnięcia licencji,
2)  naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu,
3)  niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące,
4)  (57) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112).

5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia. 
Uwagi:

Odbiór zezwolenia osobiście przez wnioskodawcę w pokoju nr 6.

 
Opracowała:  Inspektor Stanisława Zachwieja
Sprawdził: Radca Prawny Renata Gawęda
data aktualizacji: 03.01.2006 r.